Vedtægter

Vedtægter som PDF(til udskrift): 201420152016

VEDTÆGTER FOR

FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp

§ 1

NAVN OG HJEMSTED

FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp – Thisted kommune

§ 2

FORMÅL

Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning, hvis formål er at arbejde for større kontakt og solidaritet blandt mennesker, for derved at øge den enkeltes livsmod og sociale netværk.

Organisationen er medlem af Landsforeningen FriSe.

§ 3

MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages: Enkeltpersoner, institutioner og frivillige organisationer. Medlemskab gælder fra den dato, hvor kontingentet er modtaget på FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælps kontor

§ 4

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed, og afholder sit årlige ordinære møde i marts måned. Mellem generalforsamlingsmøderne ledes foreningen af den bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af to stemmertællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af referent.
  4. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer.
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling afholdes.

Repræsentanter:

Hvert medlemskab har en stemme og taleret ved generalforsamlingen. Vedkommendes navn meddeles ved generalforsamlingens afholdelse. Ingen fremmødte har mere end en stemme.

Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

For at være valgbar på generalforsamlingen skal man være medlem af foreningen og have betalt forfaldent kontingent inden generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5

BESTYRELSEN

Sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for en 2 årig periode, således at der vælges 3 medlemmer hvert år. Den sidste plads reserveres til, at Thisted kommune kan udpege en repræsentant til bestyrelsen efter kommunens eget valg.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Formand og næstformand kan ikke være en kommunal repræsentant.

Hvert år er revisor på valg på generalforsamlingen.

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes senest 14 dage efter afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Lederen af FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan indkalde max 2 ressourcepersoner til bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen mødes mindst 6 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent eller 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted pr. mail med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden og referenten. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller den fungerende formands, stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen arbejder med hensyntagen til ”Mindstegrundlag for Frivilligcentre” udsendt af paraplyorganisationen FriSe.

Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden.

§ 6

ØKONOMI

Regnskab, revision samt kontingentbetaling følger kalenderåret.

Kontingentændringer forelægges og godkendes af generalforsamlingen.

§ 7

HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I den enes fravær tegnes foreningen af formanden eller kassereren og et bestyrelsesmedlem.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 8

ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinært generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.

§ 9

EKSKLUSION

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og misbruger foreningens formål.

§ 10

NEDLÆGGELSE AF ORGANISATIONEN

Til opløsning af organisationen FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Denne sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

Hvad der måtte være af aktiver skal tilbagegives til de fonde og forvaltninger, der har bevilget pengene. Hvis dette ikke er praktisk muligt, skænkes aktiverne til humanitære foreninger.

Denne vedtægt er vedtaget på generalforsamling den: ___29. marts 2016_

Dirigent på generalforsamlingen: __Kaj Kristensen______________

Underskrift :____________________________________________

Bestyrelsen:

Hans Jørgen Ravnborg____________________________________

Hans Peter Krag_________________________________________

Kirsten Kristensen_______________________________________

Finn Gravesen__________________________________________

Erik Odgaard___________________________________________

Ellen Kirk Jensen________________________________________

Anders Kanstrup Thøgersen________________________________

Top